Chúc mừng năm mới - Xuân Bính Thân 2016

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số điện thoại:  0511.3.835.290

Cán bộ, công chức viên chức của phòng:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Trần Đình Diệu Trưởng phòng 0914.088.065
Lê Thị Sinh Phó trưởng phòng 0905.250.757
Phan Văn Khích Phó trưởng phòng 0905.542.558 
Hoàng Thị Đông Chuyên viên 0989.635.964
Châu Thị Kim Thanh Chuyên viên 0905.120.739
Đào Thị Thu Hiền Chuyên viên 0905.211.550
Nguyễn Nho Đào Chuyên viên 0935.548.816
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên 0905.165.168
Nguyễn Thị Thanh Tâm Chuyên viên 0905.598.848 
Nguyễn Mậu Dược Chuyên viên 0982.358.206 
Võ Thị Hà Quyên Chuyên viên 0905.910.309
Võ Thị Xuân Thủy  Chuyên viên 0905.734.399 


Trưởng phòng
Trần Đình Diệu

 
 
Phó Trưởng phòng
Phan Văn Khích
Phó Trưởng phòng
Lê Thị Sinh 


I/ Chức năng

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

II/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH; thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người tham gia BHXH và giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 
2. Thẩm định hồ sơ hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến làm căn cứ quyết toán. 
3. Cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho các đối tượng được hưởng. 
4. Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển; điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.
5. Lập danh sách  đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
6. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội các quận, huyện trực thuộc thành phố và các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 
7. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo qui định.
9. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
10. 
Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.