Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Cập nhập: 07/02/2018 09:40

Ngày 05/02/2018, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Hội nghị đã được nghe PGS.TS Hồ Tấn Sáng, Nguyên Trưởng khoa Chính trị học, Học viện Chính trị Khu vực III, truyền đạt những nội dung cơ bản 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 
 

PGS.TS Hồ Tấn Sáng truyền đạt những nội dung cơ bản 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
-Ảnh Đặng Hồng Quang

        Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 
Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành BHXH, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và CCVC trong Ngành; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy sẽ chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.
 

Toàn cảnh hội nghị-Ảnh: Kim Oanh

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiết, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH thành phố, thay mặt Đảng ủy yêu cầu toàn thể đảng viên liên hệ với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được phân công, phụ trách, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong thời gian đến./.
Đặng Hồng Quang
 
Các tin khác